miércoles, 23 de abril de 2014


The Hypnagological Method is an accelerative language teaching system. The essence of this psychological approach to adult learning, is saving time, energy, frustrations, etc., always involved in courses lasting several weeks, months or even years. The various learning possibilities we offer take only few days. For example, a Super-Crash course consisting of 10 days of immersion, or a Crash course with a 7 day immersion, or Intensive course (5 days), and also Half-Intensive (2 weeks). Finally a Weekend course (2 days).

Anyway, what is important in this methodology is the constant use of the participant’s visual, auditive and kinesthetic memory, without explanations of the target language through descriptive grammatical rules. The participant will learn the new language in a logical and rational way, working all the time with the proper use of phonetics (pronunciation, intonation and rhythm), sintaxis (the correct links of the learned words in order to express complete sentences), and semantics (the correct links of phrases and sentences to create congruent communications and ideas).

The results we have had with these courses since 1990 in Costa del Sol and other parts of the world, confirm day by day that the Hypnagological Method functions perfectly well with any adult (linguistically speaking, an adult is considered from 12 years old), up to 82 years of age, regardless their nationality or educational background, since learning a language is simply learning a habit.

Consisting in 2 phases, the dynamics of the Hypnagological Method includes an Active Part where the participant focuses exclusively in the logics, through language transfer, of the target language. The Passive Part includes the use of autogenic relaxation in order to give a feedback to all the learned material, during the Active Part, at a subliminal level.

Due to the previously outlined, the participant does not have to do any “homework” or worry about descriptive grammar. This combination of the hypnagogic state (Alpha state) with a logical and rational state of alert, is in the very name of the method: Hypnagological.

 
 
 

 
El Método Hipnagológico es un sistema de enseñanza lingüística acelerativo.
 
Lo fundamental de dicho enfoque psicológico para el aprendizaje de adultos, es el ahorro de tiempo, energía, frustraciones, etc., que conllevan los cursos de varias semanas, meses o aún años. Las diversas posibilidades de aprendizaje que ofertamos tienen una duración de pocos días con óptimos resultados. Por ejemplo, el curso Super-Crash consistente en 10 días de inmersión, o el curso Crash, con una inmersión de 7 días, o curso Intensivo (5 días), e igualmente Medio-Intensivo (2 semanas). Finalmente cursos Fin de Semana (2 días).
 
En fin, de lo que se trata es de utilizar la memoria visual, auditiva y kinestésica del participante de tal modo que sin necesidad de explicar el idioma objetivo con reglas gramaticales descriptivas, el participante va aprendiendo el idioma de una forma lógica y racional, trabajando en todo momento con el buen uso de la fonética (pronunciación, entonación y ritmo), la sintaxis (el enlace correcto de las palabras aprendidas para llegar a formular frases y oraciones), y la semántica (el enlace correcto de frases y oraciones para llegar a crear ideas comunicativas completas).
 
Los resultados que hemos obtenido con estos cursos desde 1990 en Costa del Sol como en otras partes del mundo, nos confirman día a día que el Método Hipnagológico funciona perfectamente con cualquier adulto (lingüísticamente se considera un adulto desde los 12 años de edad), hasta 82 años de edad, sin importar su nacionalidad o nivel educativo, ya que aprender un idioma es ni más ni menos que aprender un hábito.
 
Consistente en 2 fases constantes, la dinámica del Método Hipnagológico incluye una Parte Activa, en la cual el participante se concentra exclusivamente en la lógica, a través de la transferencia lingüística, del idioma en cuestión. Y la fase de la Parte Pasiva contempla el uso de la relajación autógena cuya finalidad es retroalimentar todos aquellos aprendizajes que se realizaron en la Parte Activa a nivel subliminal.
 
Debido a lo anteriormente reseñado, el participante no tiene que hacer “deberes en casa”, ni preocuparse de la gramática descriptiva. Esta combinación de encontrarse en un estado hipnagógico (estado alfa) con un estado de alerta lógico y racional, se encuentra en el nombre mismo del método, es decir, hipnagológico.
 
 
 
Den hypnagologiske Metode er et accelererende sprogundervisnings system.
 
Det grundlæggende med denne psykologiske fremgangsmåde til voksenundervisning er at sparre tid, energi, frustrationer, osv, som kurser på flere uger, måneder eller endda år kan medføre. De forskellige trænings muligheder som vi tilbyder, er kurser af få dages varighed med optimale resultater. For eksempel: Super-Crash Kursus bestående af 10 dages intensiv undervisning, eller Crash Kursus med 7 dages intensiv undervisning. Eller Intensivt Kursus (5 dage), og ligeledes Halvt-Intensivt (2 uger), og inklusiv Weekend Kurser (2 dage).
 
Kort sagt, drejer det sig om at bruge deltagerens visuelle, auditive og kinetiske hukommelse, således er der ingen grund til at forklare målsproget med beskrivende grammatiske regler, men tværtimod, deltageren vil lære sproget på en logisk og rationel måde. Vi arbejder med det korrekte brug af fonetik (udtalelse, intonation og rytme), syntaks (det korrekte link til at få de lærte ord opbygget i rigtige sætninger) og semantik (den korrekte sammenhæng mellem sætninger til at skabe et totalt kommunikativt repertoire).
 
De resultater som vi har haft med disse kurser siden 1990 på Costa del Sol og i andre dele af verden, bekræfter gang på gang, at den Hypnagologisk Metode fungerer perfekt med enhver voksen (sprogligt talt, hvor en person er betragtet som voksen fra 12 år), op til 82 års alderen, uanset deres nationalitet eller uddannelsesbaggrund, da det at lære et sprog er intet mindre end at lære en vane.
 
Fremgangsmåden ved den Hypnagologiske Metode består af 2 faser: den aktive del, hvor deltageren udelukkende fokuserer på logik igennem Lingvistisk transfer til det pågældende sprog. Og den passive del, som bruger Autogenic afslapning, er rettet mod at forstærke de ting der blev lært igennem den aktive del, på et underbevidst niveau.
 
På grund af det tidligere skitseret, behøver deltageren ikke ”at lave lektier” eller bekymre sig om beskrivende grammatik. Denne kombination af at være i en hypnagogisk tilstand (Alpha tilstand) med en logisk og rationel tilstand, er i sig selv navnet på metoden, dvs. Hypnagologisk.
 
 
 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario